Семінар: реформування бухгалтерського обліку в Україні та застосування МСФЗ.

КИЇВ, 15-16 березня, 10:00-16:00

У програмі

1. Нова редакція закону про бухгалтерський облік: імплементація вимог Директив Євросоюзу та розширення сфери використання МСФЗ:

 • нові вимоги до головбуха та бухгалтерської служби підприємства;
 • альтернативні звітні періоди та валюти подання;
 • структура звіту з управління;
 • розширення сфери застосування МСФЗ;
 • критерії віднесення підприємств до тих, які повинні готувати звітність за МСФЗ;
 • зміна порядку подання та оприлюднення фінансової звітності;
 • запровадження обов’язкового аудиту для великих та середніх підприємств;
 • перспективи та вигоди від переходу на МСФЗ для держави, конкретних;
 • підприємств та інвесторів.

2. Склад та принципи складання  фінансової звітності за МСФЗ:

 • корисність та обмеження офіційної фінансової звітності;
 • форми та примітки;
 • якісні та кількісні характеристики діяльності підприємства;
 • оцінка дотримання безперервності діяльності суб’єкта господарювання;
 • багатогранність капіталу: концепції, оцінки та управління;
 • загальна характеристика фінансової звітності бізнес комбінацій.

3. Основні форми фінансової звітності:

 • структура та подання звітності;
 • порівняння зі звітами за НП(С)БО;
 • способи подання балансу, звіту про сукупний дохід та звіту про рух коштів;
 • ресурси, джерела ресурсів та інформація про їх рух.

4. Облікова політика, облікові оцінки та розкриття нефінансової інформації:

 • загальна інформація про суб’єкта господарювання та умови його діяльності;
 • вибір концепції складання звітності;
 • види облікових оцінок балансової вартості;
 • основні джерела невизначеності в оцінках.

5. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення помилок:

 • підстави для зміни облікових політик;
 • нові та оновлені стандарти: порядок розкриття, запровадження та оцінки впливу;
 • способи відображення змін в політиках та оцінках;
 • види помилок та способи їх виправлення у фінансовій звітності.

6. Загальний огляд ключових областей фінансової звітності:

 • Основні засоби та НМА (IAS 16, IAS 38) ;
 • Біологічні активи (IAS 41);
 • Фінансові інструменти (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9);
 • Запаси (IAS 2);
 • Доходи діяльності (IAS 18 <=> IFRS 15);
 • Податок на прибуток (IAS 12);
 • Забезпечення, умовні активи та зобов’язання (IAS 37);
 • Оренда (IAS 17 <=> IFRS 16);
 • Події після звітної дати (IAS 10);
 • та інші.

7. Проміжна фінансова звітність (IAS 34):

 • визначення проміжного звітного періоду;
 • способи підготовки проміжної фінансової звітності;
 • особливості звітування компаній з циклічним виробництвом;
 • визначення поточного та відстроченого податку на прибуток.

8. Перше застосування МСФЗ (IFRS 1):

 • склад першої звітності;
 • звільнення та спрощення на дату переходу;
 • механізм переходу;
 • спеціальні розкриття.

9. Трансформація як метод складання звітності за МСФЗ:

 • вибір способу трансформації залежно від оставлених задач та термінів;
 • базові принципи трансформації;
 • загальний алгоритм процесу трансформації;
 • типові помилки при трансформації.

10. Основи ризик-менеджменту за МСФЗ:

 • суть та класифікація ризиків, що розглядаються у фінансовій звітності;
 • оцінка виправданості фінансових ризиків та способи їх хеджування розкриття;
 • інформації про управління ризиками у фінансовій звітності.

11. Інвестиції та основи консолідації:

 • визначення та класифікація інвестицій;
 • облік за справедливою вартістю та амортизованою собівартістю;
 • метод участі в капіталі;
 • асоційовані та спільні підприємства;
 • порядок консолідації.

Семінар проводять:

Сергій Рогозний — аудитор, САР, ACCA DipIFR (rus), заступник генерального директора з питань аудиту міжнародної аудиторської компанії HLB Ukraine, керівник Комітету з фінансів та внутрішнього контролю ФПБАУ.

Для реєстрації на семінар
перейдіть за посиланням | подзвоніть нам за телефонами: (044) 391-51-82, 407-39-20

До зустрічі!